1. Bevezető rendelkezések

 • Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Érintettekről kezelt adatok köréről, és az Érintett jogairól.
 • Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.
 • Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében
  • gondoskodik az adatok biztonságáról,
  • biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
  • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
  • megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Jelen szabályzat szerinti adatkezelő:

Az Adatkezelő 1:  
Elnevezése: Aliante Kft
székhelye: 2100. Gödöllő, Ibolya utca 7.
cégjegyzék száma: 13-09-143180
adószáma: 23083855-2-13
ügyvezető: Benke Gábor
honlap: www.aliante.hu
e-mail cím: info@aliante.hu
telefon: +36 30 011 2100

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló 1037. Budapest, Kunigunda útja 78. székhelyű iroda kezeli a számlázáshoz szükséges adatokat.
 • Honlapokat a DENINET Kft. (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi u. 78/b.; Asz.: 13350910-2-43) tárhely-szolgáltató működteti.

 

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli a vele szerződéses kapcsolatban álló Érintettek személyes adatait.

Az Érintett árajánlatkéréshez és szerződéses jogviszony létesítéséhez köteles személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

Az Adatkezelő továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján is kezeli az érintett személyes adatait.

3.2. Érintettekről kezelt adatok köre:

A Felek szórakoztató, szabadidős, marketing és rendezvény-, tevékenységük közös ellátása során a velük kapcsolatba lépő ügyfelek (érintettek) alábbi személyes adatait kezelik:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési dátum,
 • telefonszám,
 • e-mail cím
 • adóazonosító szám
 • lakcím
 • nem

3.3. Adatkezelés célja:

 • szerződéses kötelezettség teljesítése
 • számla kiállítása
 • tevékenységgel, termékekkel kapcsolatos tájékoztató, információ küldése

3.4. Adatkezelés időtartama:

 • az árajánlat kérés kezdetétől/szolgáltatás igénybevételétől,
 • a szerződéses kötelezettség teljesítéséig és a számla kiállításáig,
 • számla számviteli törvény szerinti őrzéséig
 • hozzájárulás visszavonásáig

4. Az Érintett jogai

4.1. A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2. Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat, így például mely adatai kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére továbbításra
 • a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.3. A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4. A róla kezelt adatok törlését kérni.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem a szerződéses, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezel,
 • melyekre jogszabály kötelezi.

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás, illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.

4.5. Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6. Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7. Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

4.8. Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő vagy személyi jövedelembevallást készítő könyvelő részére továbbítsa.

5. Adatkezelő adatközlési joga

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a megbízott külső cég, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.

6. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal, illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2023. június 1-től.